Informacja o realizowanej strategii podatkowej AIC S.A. za rok podatkowy zakończony w dniu 31.03.2021 r.

 • Wykaz skrótów i definicji

  Podatnik, Spółka:
  AIC S.A., ul. Rdestowa 41, 81-577 Gdynia
  Ordynacja podatkowa:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)
  Ustawa o CIT:
  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)
  Ustawa o PIT:
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
  Ustawa o VAT:
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
  Ustawa o rachunkowości:
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)
  Ustawa DRM:
  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.)
  KSH:
  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.)
  Rok podatkowy:
  Rok podatkowy Podatnika zakończony 31.03.2021 r.
 • Podstawa prawna informacji o realizowanej strategii podatkowej

  Niniejsza Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT.
 • Informacje o Spółce oraz główne założenia strategii podatkowej na Rok podatkowy

  1. Istotne informacje o Spółce
   Nazwa i siedziba Spółki:
   AIC S.A.
   ul. Rdestowa 41
   81-577 Gdynia
   Dane identyfikacyjne:
   NIP: 5891936466
   Kapitał zakładowy:
   7 777 777,00 zł
  2. Główne założenia strategii podatkowej na Rok podatkowy
   Spółka uznaje wagę wymiaru podatkowego w budowaniu biznesu społecznie odpowiedzialnego, w rezultacie czego przyjmuje na siebie zobowiązanie do płacenia odpowiednich kwot podatku, we właściwym miejscu i czasie, kierując się przy tym zasadą transparentności i uczciwości informacyjnej wobec aparatu skarbowego i interesariuszy.
   Spółka zarządza wszelkimi procesami podatkowymi w sposób przejrzysty, uwzględniający szerszy, społeczny kontekst prowadzenia biznesu oraz percepcję reputacji organizacji, a także zapewniający zgodność z najwyższymi standardami obowiązującymi w Spółce.
   W kwestii planowania podatkowego Spółka zajmuje pozycję konserwatywną. Strukturyzując biznes i przepływy z nim związane Spółka rutynowo bierze pod uwagę, pośród innych czynników, przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, dążąc do maksymalizacji wartości dodanej w warunkach zrównoważonego rozwoju, unikając jednocześnie rozwiązań sztucznych, nieznajdujących uzasadnienia ekonomicznego i służących wyłącznie osiągnięciu korzyści podatkowych. Spółka dąży do tego, aby każda efektywność podatkowa, wygenerowana w jakimkolwiek obszarze jej funkcjonowania, odpowiadała treści i celom prawa podatkowego, by wspierała jej podstawowe wartości, wizerunek oraz markę, wreszcie by nie stanowiła przeszkody w wypełnianiu korporacyjnych i społecznych zobowiązań.
   W zakresie, w jakim Spółka współpracuje z podmiotami powiązanymi, przykłada wagę do tego, aby transakcje były realizowane na warunkach rynkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.
   Strategia Spółki zakłada prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, co realizowane jest m.in. poprzez wykorzystywanie wiedzy eksperckiej na temat obowiązujących podatków skupionej głównie w Pionie Finansowym (oraz – w pewnym stopniu – u zewnętrznych doradców), przy czym pracownicy merytoryczni pozostają w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki, co pozwala efektywnie wykorzystywać przedmiotową wiedzę na poziomie całej organizacji.
   Spółka korzysta z dostępnych ulg i zachęt podatkowych, umożliwiających zmniejszenie sumy obciążeń publicznoprawnych, niemniej wykorzystuje przysługujące jej preferencje tylko wówczas, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, że osiągnięta w wyniku tego działania korzyść podatkowa nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem przepisów prawa podatkowego.
   Spółka współpracuje z administracją skarbową na zasadach przejrzystości, uczciwości, rzetelności i terminowości i angażuje się w konstruktywny, merytoryczny dialog z drugą stroną, starając się przy tym budować zaufanie. Stąd też, Spółka m.in.:
   • w ramach składanych deklaracji i informacji podatkowych ujawnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, zwłaszcza, gdy może powstać niepewność co do kwalifikacji prawnopodatkowej danego stanu faktycznego;
   • bez zbędnej zwłoki dokonuje niezbędnych korekt błędów lub nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, jeśli jest to dopuszczalne i/lub wymagane przez prawo;
   Powyższe zasady Spółka stosowała również w Roku podatkowym.
 • Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka realizuje szereg procesów oraz stosuje procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe i terminowe wykonanie.
  Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych.
  Spółka w toku wypełniania obowiązków podatkowych korzysta z programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających pracę w tym obszarze. Programy te służą między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK czy też rozliczania listy płac dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS.
 • Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.
  Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w art. 83 ustawy DRM.
  Spółka podejmuje wszelkie inne niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem, jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
  Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności co do zasady:
  Spółka podejmuje wszelkie inne niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
  • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
  • kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwych urzędów skarbowych;
  • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • przygotowuje i terminowo przesyła Jednolite Pliki Kontrolne w obowiązkowych obszarach;
  • składa organom podatkowym terminowo właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
  • sporządza odpowiednią Dokumentację Cen Transferowych;
  • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz – w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku od nieruchomości,
  • opłata od wieczystego użytkowania,
  • podatku rolnego,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku akcyzowego,
  • W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:
  Dodatkowo, w Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady Spółka wykonuje funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z najwyższą starannością, uznając za przychody nie tylko wynagrodzenie, ale również wszelkie inne przysporzenia i świadczenia na rzecz pracowników.
  Spółka realizowała również w Roku podatkowym obowiązki płatnika w podatku u źródła (WHT)
 • Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

  W Roku podatkowym Spółka zaraportowała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej poniższy schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
  Raport o schemacie podatkowym:
  MDR-1
  Liczba raportowanych schematów podatkowych:
  1
  Przedmiot raportowanego schematu podatkowego
  Podatek dochodowy („safe harbour”)
 • Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

  W Roku podatkowym Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów.
  Dla celów obliczenia wartości transakcji, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT Spółka przyjęła zasady opisane w Rozdziale 1a Ustawy o CIT.
 • Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych

  Spółka w roku podatkowym nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 • Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

  W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
  W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
  W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
 • Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

  Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej.
Zarząd AIC S.A.